دستگاه های پاک کننده تتو

دستگاه های پاک کننده تتو و ضایعات عروقی


دستگاه لیزر پیکوسکاند


دستگاه لیزر پیکوسکاند

قیمت محصول

312/000/000

  •  

تخفیف ویژه20%

لیزر کیوسوییچ مدل A


دستگاه لیزرکیویوسوییچ سری A

قیمت محصول

87/000/000

  •  

تخفیف ویژه 20%

دستگاه لیزر کیوسوئیچ مدل B


دستگاه لیزر کیوسوییچ سری B

قیمت محصول

56/000/000

  •  

تخفیف ویژه20%

دستگاه لیزر کیوسوئیچ مدل C


دستگاه لیزرکیویوسوییچ سری C

قیمت محصول

43/000/000

  •  

تخفیف ویژه 20%