معرفی دستگاه آراف مدل C

دستگاه لیزر کیوسوئیچ مدل C