معرفی دستگاه آراف کویتیشن مدل B

دستگاه آراف کویتیشن مدل A